Sega a tazza HSS Dart, bimetallica, bimetallica, bimetallica, 114 mm | Qualità primaria | Ideale economico | Il Prezzo Ragionevole f325c3

Sega a tazza HSS Dart, bimetallica, bimetallica, bimetallica, 114 mm | Qualità primaria
 | Ideale economico
 | Il Prezzo Ragionevole
 f325c3

Sega a tazza HSS Dart, bimetallica, bimetallica, bimetallica, 114 mm | Qualità primaria | Ideale economico | Il Prezzo Ragionevole f325c3